ραδιόφωνο


Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 2020

Μέρος της δράσης αυτής, επιχορηγήθηκε βάσει της απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ 556445/51923/35397/5174/4072/19.10.2020 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΔΑ: ΨΛ864653Π4-ΔΟ8.